ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้อง  และประกาศต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใด ๆ ของเอกสารดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับเราในการใช้บริการไม่ว่าคุณจะเข้าถึงผ่านช่องทางใด เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของตัวคุณเอง คุณรับรองได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมไปถึงเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารอื่นๆ และข้อมูลใด ๆ ที่เราจัดหาให้แก่คุณเป็นอย่างดีแล้ว ก่อนตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวหรือเข้าใช้เว็บไซต์ และเราจะถือว่าการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นการที่คุณยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากคุณไม่ตกลงหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ฉบับนี้หรือประสงค์ที่จะไม่ใช้บริการเว็บไซต์ต่อไป กรุณาไม่เข้าใช้หรือหยุดการใช้เว็บไซต์ คุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

 1. คำจำกัดความ
  • “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.ใช้ปูนเอสซีจี.com
  • “คุณ” หมายถึง ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์
  • “เรา” หมายถึง บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
  • “พันธมิตรของเรา” หมายถึง ผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้ปูนเอสซีจีเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่เรากำหนด
  • “บริษัทในเครือของเรา” หมายถึง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยตามรายชื่อที่ปรากฎในรายงานประจำปีฉบับล่าสุดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ https://scc-th.listedcompany.com/ar.html
 1. ขอบเขตการให้บริการ
  • เราให้บริการดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของเรา
   • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรา พันธมิตรของเรา และบริษัทในเครือของเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ข้อมูลการติดต่อ ข่าวสาร สิทธิประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมการขาย
   • ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และเป็นช่องทางการสื่อสารกับพันธมิตรของเรา
   • ช่องทางลงทะเบียนและช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้ที่ต้องการรับทราบข้อมูลหรือได้รับการแจ้งข้อมูลจากเรา พันธมิตรของเรา และบริษัทในเครือของเรา
 2. การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน
  • คุณสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานและกำหนดรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง โดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ได้แก่ ชื่อ-สกุล อีเมล ทั้งนี้ กรณีที่ข้อมูลและ/หรือเอกสารใด ๆ ที่คุณให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองในเมนูข้อมูลผู้ใช้
  • ในการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน คุณรับรองว่าคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี หรือเป็นผู้เยาว์ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครอง
  • คุณควรเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้งานของคุณไว้เป็นความลับ กำหนดรหัสผ่านที่ยากต่อการคาดเดา เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของคุณอยู่เสมอ และไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีผู้ใช้งานของคุณ เนื่องจากบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านเป็นข้อมูลเฉพาะตัวของคุณ เราจึงมีความจำเป็นต้องถือว่าคุณยอมรับว่ากรณีที่มีการใช้บริการ การสื่อสาร การเข้าถึง หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์ที่ดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อบัญชีของคุณนั้นเป็นการเข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือการส่งข้อมูลโดยคุณ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากคุณหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ คุณยินยอมให้เรามีสิทธิที่จะดำเนินการ อ้างอิง หรือขอให้คุณรับผิดชอบการกระทำนั้นเสมือนว่าคุณได้เข้าถึง ใช้บริการ สื่อสาร หรือส่งข้อมูลนั้นเอง ไม่ว่าต่อเราหรือบุคคลภายนอก
 1. การปิดบัญชีผู้ใช้งาน
  • เราเคารพสิทธิของคุณในการเลือกใช้หรือไม่บริการเว็บไซต์ กรณีที่คุณต้องการปิดบัญชีผู้ใช้งานของคุณ โปรดแจ้งมาที่อีเมล marcomcement@scg.com
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นข้อตกลงที่ทำให้การให้บริการเว็บไซต์เป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด เราสงวนสิทธิที่จะปิดบัญชีผู้ใช้งานของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่เรามีเหตุจำเป็น เช่น คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่เราจะแจ้งให้ทราบต่อไปและ/หรือในกรณีที่คุณกระทำการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการที่คุณแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล
  • ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อการให้บริการแก่คุณหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา อย่างไรก็ดี เราให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามที่กำหนดในข้อนี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมีข้อความเฉพาะแยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้ คุณสามารถอ่านและให้ความยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้ที่นี่
 1. ข้อจำกัดความรับผิดและข้อสงวนสิทธิ
  • เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการ คุณจะต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณไว้เป็นความลับ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลอื่นใช้เว็บไซต์โดยเชื่อมต่อกับบัญชีของคุณ
  • เพื่อให้เว็บไซต์ของเราเป็นช่องทางที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์สำหรับทุก ๆ คน คุณรับรองว่าข้อมูลผู้ใช้และข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้เป็นข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก โดยคุณตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราและ/หรือบุคคลภายนอกตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อนี้
  • คุณรับรู้ว่าข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เช่น ข่าวประกาศ หมายเลขโทรศัพท์ ลักษณะสินค้า ราคา เงื่อนไขการให้ส่วนลด ข้อความโฆษณา เป็นข้อมูลที่พันธมิตรของเราเป็นผู้นำเข้าสู่ระบบ ซึ่งเราไม่รับรองว่าข้อมูลเหล่านี้จะสมบูรณ์และ/หรือตรงตามข้อเท็จจริงและ/หรือเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้
  • เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการของคุณและผู้ใช้บริการท่านอื่น คุณตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างเคร่งครัด และจะไม่ทำผิดกฎหมายและ/หรือทำสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เราสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของคุณในเวลาใด ๆ และ/หรือกระทำการอื่นใด เพื่อหยุดการกระทำของคุณที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่เรามีอยู่ตามกฎหมาย
  • คุณรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วย
  • เราพยายามที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อย่างไรก็ดี ในการใช้งานเว็บไซต์หรือในกรณีที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ หรือปราศจาก ไวรัส หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกัน การใช้เว็บไซต์นี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ คุณตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ สื่อกลาง หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์ และคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใดๆ ในความขัดข้องของเว็บไซต์ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา
  • เราอาจขอตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ เป็นครั้งคราว คุณตกลงให้ความร่วมมือตามสมควรในการตรวจสอบ
 1. ทรัพย์สินทางปัญญา
  • เรา พันธมิตรของเรา หรือบริษัทในเครือของเราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์ เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูล ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เว้นแต่เป็นการใช้ตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้
  • เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คุณตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • คุณตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ หรือวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering) เว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ทั้งนี้ คุณตกลงจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้
 2. การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์
  • คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การที่คุณตกลงดาวน์โหลดหรือใช้บริการเว็บไซต์หลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรด และ/หรือ อัปเดต การปรับปรุง การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือการหยุดให้บริการดังกล่าว
 3. การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ให้คุณพิจารณาก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง
  • คุณสามารถเรียกดูข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันได้ โดยเข้าไปที่เมนู Terms & Conditions บนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้ หากคุณต้องการดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานเว็บไซต์ก่อนหน้า โปรดติดต่อ marcomcement@scg.com
 1. การละเว้นการใช้สิทธิ
  • การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือการผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของเรา ไม่ถือว่าเราสละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป
 1. การขัดกันของเอกสาร
  • ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความและให้คำวินิจฉัยของเราเป็นที่สิ้นสุด
 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • การใช้บริการเว็บไซต์เป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย
 1. ติดต่อเรา
  • หากคุณมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเราได้ที่
   บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด
   ที่อยู่ : 1516 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
   อีเมล : marcomcement@scg.com
   เบอร์ติดต่อ (Call Center) : 02-555-5555